Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Informacje dla akcjonariuszy

Dematerializacja akcji „Szpitale Polskie” S.A.

Dane spółki

„Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000313329

adres: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
NIP: 9542642610
REGON: 240955256

Akcjonariat (akcjonariusze)

 1. Kapitał zakładowy:
  • wysokość kapitału zakładowego: 29.877.880,00 złotych
  • wysokość kapitału wpłaconego: 29.877.880,00 złotych
 2. Dematerializacja akcji:
  • wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) akcje w spółkach akcyjnych od 01.01.2020r. będą mieć formę elektroniczną; tym samym po 31.12.2020r. akcje w formie dokumentu stracą ważność;
  • w konsekwencji najpóźniej do 31.12.2020 r. akcjonariusze spółki „Szpitale Polskie” S.A. są zobowiązani złożyć w siedzibie spółki wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną i wpisane do rejestru akcjonariuszy;
  • złożenie dokumentów akcji w siedzibie Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
  • więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w Biurze zarządu;
  • Kontakt: biuro@szpitale-polskie.pl, nr tel 32 208 89 90
  • data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce
  • data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce.
 3. Rejestr akcjonariuszy:
  • od 01.01.2021r. „Szpitale Polskie” S.A. jest zobowiązana także posiadać rejestr akcjonariuszy, prowadzony przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;
  • wyboru podmiotu prowadzącego ten rejestr dla Spółki dokonuje walne zgromadzenie akcjonariuszy przed dniem 30.06.2020r;
  • umowa dotycząca prowadzenia rejestru akcjonariuszy powinna być zawarta przed 30.06.2020r. z odpowiednim podmiotem, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;
  • rejestr akcjonariuszy spółki będzie jawny dla akcjonariusza i Spółki;
  • uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
  • regulamin Rejestru akcjonariuszy