Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Obowiązki pacjentów

Drogi Pacjencie, pamiętaj, że sprawne funkcjonowanie szpitala jest zależne również od Ciebie.
Prosimy o przestrzeganie swoich obowiązków.

1.
Pacjent ma obowiązek:

Stosować się do zalecanej diety

Odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala

Przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo - pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków

Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00

W porze ciszy nocnej przebywać na oddziale

Każdorazowo zgłaszać pielęgniarce o zamiarze opuszczenia oddziału

Przestrzegać zakazu samodzielnego korzystania z dźwigów szpitalnych przeznaczonych do użytku służbowego

Stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym

Przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, wentylacyjnych i grzewczych

Szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital)

Utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu

Przestrzegać zasad higieny osobistej

Przestrzegać zakazu obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych. Zakaz nie dotyczy leków narkotycznych zaordynowanych przez lekarza

2.
Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w Szpitalu.

3.
Pacjent ma obowiązek stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego.

4.
Dyrektor Szpitala na wniosek właściwego lekarza prowadzącego może podjąć decyzję o dyscyplinarnym wypisaniu ze Szpitala, w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Porządkowego Szpitala przez Pacjenta.

5.
Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej.

6.
Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza.

7.
Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielania nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

8.
Pacjent ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, których nie przekazano do depozytu.

9.
Należy udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielania nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.