Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Pracownik Działu Kadr i Płac

Oferty pracy - Szpital Polski Sztum

Pracownik Działu Kadr i Płac

 

Szpital Polski w Sztumie poszukuje Pracownika Działu Kadr i Płac

 

Zakres obowiązków:

·       Sporządzanie list płac, naliczanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

·       Rozliczanie umów cywilno-prawnych;

·       Ewidencjonowanie zwolnień lekarskich;

·       Sporządzanie planów urlopów, ewidencjonowanie i rozliczanie urlopów pracowniczych

·       wystawianie zaświadczeń na wniosek pracownika (o zarobkach, o zatrudnieniu i innych);

·       Udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

·       Sporządzanie wymaganych sprawozdań, zestawień i raportów;

·       Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w programie kadrowym i w wersji papierowej;

·       Znajomość programu Płatnik;

·       Nadzór nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą Działu Kadr i Płac;

·       Sporządzanie umów o pracę oraz oświadczeń o ich rozwiązaniu;

·       Wypełnianie świadectw pracy;

·       Nadzór nad  ewidencją czasu pracy;

·       Prowadzenie akt osobowych;

·       Nadzór nad wykonywaniem wymaganych dla danego stanowiska pracy badań wstępnych, okresowych, kontrolnych pracowników;

·       Nadzór nad terminowym przeprowadzaniem szkoleń BHP;

·       Udział przy ewentualnych kontrolach PIP, US,ZUS dostarczanie wymaganej dokumentacji i udzielenie wyjaśnień;

·        Monitorowanie zmian  w przepisach prawa pracy i informowanie kierownictwa o zmianach dotyczących przedsiębiorstwa;

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

 • Wykształcenie średnie kierunkowe,  preferowane wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • Zdolności organizacyjne, sumienność, obowiązkowość, dokładność, uczciwość, samodzielność, cierpliwość,
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • Dobra znajomość środowiska MS Office.

Kandydatom oferujemy wynagrodzenie adekwatne do powierzonych zadań, możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie cennej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.

CV oraz list motywacyjny proszę kierować na adres e-mailowy: rekrutacja.sztum@szpitale-polskie.pl

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpitale Polskie Spółka Akcyjna ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować tel. (32) 208 89 90
 • Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie( art. 6 ust.lit.c) w/w Rozporządzenia
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do :

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania , sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 • Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe . W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych , w tym przepisów archiwalnych.
 • Pana/i dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.