Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Prawa pacjentów

Drogi pacjencie, pamiętaj, że masz swoje prawa. Warto je poznać i nauczyć się z nich korzystać.
Szpitale Polskie S.A. dbają o to, aby każdy pacjent został potraktowany z szacunkiem i zgodnie z prawem.

MASZ PRAWO DO INFORMACJI O SWOICH PRAWACH

Taka informacja powinna być umieszczona w miejscu ogólnodostępnym, a w przypadku pacjentów którzy nie mogą się poruszać – w pomieszczeniu, gdzie znajduje się pacjent.

MASZ PRAWO DO INFORMACJI O RODZAJU I ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PODMIOT LECZNICZY

W tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.

MASZ PRAWO DO LECZENIA SZPITALNEGO NA PODSTAWIE SKIEROWANIA WYSTAWIONEGO PRZEZ LEKARZA

W tym lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego. W stanach nagłych, masz prawo do natychmiastowej pomocy medycznej, bez skierowania.

MASZ PRAWO DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Masz prawo żądać, aby lekarz, który udziela Ci świadczeń zdrowotnych, zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Lekarz może odmówić zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna to za bezzasadne, a wspomniane żądanie oraz jego odmowa powinny zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Dotyczy to również świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarkę lub położną.

MASZ PRAWO DO BEZPŁATNYCH ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

Personel medyczny nie może prosić Cię o zaopatrzenie się w jakiekolwiek materiały medyczne podczas Twojego pobytu w szpitalu.

MASZ PRAWO DO BEZPŁATNEGO TRANSPORTU SANITARNEGO

W tym lotniczego do najbliższego podmiotu, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, oraz z powrotem, na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Transport sanitarny przysługuje Ci w sytuacji natychmiastowej konieczności leczenia w placówce medycznej, w celu zachowania ciągłości leczenia oraz gdy masz schorzenia narządu ruchu, które uniemożliwiają korzystanie z transportu publicznego.

MASZ PRAWO DO WYCZERPUJĄCEJ I ZROZUMIAŁEJ INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA

MASZ PRAWO DO ZACHOWANIA TAJEMNICY INFORMACJI NA TWÓJ TEMAT

MASZ PRAWO DO POSZANOWANIA GODNOŚCI I INTYMNOŚCI

W trakcie udzielania Ci pomocy medycznej powinny być obecne tylko te osoby, które są niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo innych osób (w tym osób wykonujących zawód medyczny oraz studentów uczelni medycznych) wymaga zgody pacjenta i lekarza, który udziela świadczenia medycznego. W klinikach oraz w szpitalach uczelni medycznych studenci często są obecni przy badaniach oraz zabiegach medycznych, by obserwować ich przebieg. Lekarz jednak musi zadbać o to, aby liczba studentów i ich zachowanie nie naruszały Twojego prawa do intymności. Pamiętaj, zawsze możesz prosić o udzielenie świadczenia bez obecności studentów. Lekarz nie powinien omawiać Twojej choroby i zadawać Ci intymnych pytań w obecności innych pacjentów. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Jeżeli znajdujesz się w stanie terminalnym, masz prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i zminimalizowania cierpień innego typu.

MASZ PRAWO DO POMIESZCZENIA ORAZ WYŻYWIENIA ADEKWATNYCH DO TWOJEGO STANU ZDROWIA