Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Projekty Unijne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa

VII Włączenie społeczne

Działanie

RPZP.07.07. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19

Konkurs

RPZP.07.07.00-IP.02-32-N01/20 (Nadzwyczajny)

Umowa o dofinansowanie

RPZP.07.07.00-32-N014/20-00 zawarta w Szczecinie w dniu 10 listopada 2020 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a „Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna

Tytuł Projektu

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitale Polskie S.A. Drawskie Centrum Specjalistyczne w Drawsku Pomorskim w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się epidemii koronowirusa COVID-19

Miejsce realizacji Projektu

“Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

Drawskie Centrum Specjalistyczne – placówka szpitalna Powiatu Drawskiego
ul. Bolesława Chrobrego 4
78-500 Drawsko Pomorskie

Cele Projektu

Celem projektu jest zapobieganie rozpowszechnianiu się epidemii koronowirusa COVID-19 w powiecie drawskim i całkowite wyeliminowanie nowych przypadków zakażenia w wyniku korzystania z usług medycznych w Szpitalu (wartość docelowa – 0 nowych zakażeń). Cel planowany do osiągnięcia w terminie do dnia 31.12.2020r.

Osiągnięcie celu ma zostać zrealizowane poprzez doposażenie Szpitale Polskie S.A. Drawskie Centrum Specjalistyczne w sprzęt medyczny. Zakupiony sprzęt medyczny będzie wykorzystywany wyłącznie do wykonywania świadczeń medycznych dla pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 lub zakażonych i przebywających w warunkach izolacji. Pobyt w takich warunkach zapobiegnie zakażeniu się innych pacjentów, a tym samym rozpowszechnianiu się epidemii koronowirusa COVID-19, co jest bezpośrednim celem niniejszego projektu. Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z sytuacji epidemiologicznej.

Zakres rzeczowy Projektu

Zakup sprzętu medycznego – 8 sztuk:

  1. Centrala do monitorowania (1 szt.) – przeznaczenie: Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK) przy Oddziale Kardiologii;
  2. Kardiomonitor (6 szt.) – przeznaczenie: Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK) przy Oddziale Kardiologii (4 szt.), Szpitalny Oddział Ratunkowy (kardiomonitor – 2 szt.);
  3. Aparat RTG typu Ramię C (1 szt.) – przeznaczenie: Blok Operacyjny.

Centrala do monitorowania (1 szt.) i kardiomonitor (6 szt.) służyć będą do monitorowania podstawowych funkcji życiowych pacjenta, umożliwiając stały nadzór nad ich stanem. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystany wyłącznie w wydzielonych pomieszczeniach izolujących znajdujących się w OINK i SOR.

Aparat RTG typu Ramię C (1 szt.) zostanie przeznaczony do wykorzystania w jednej z sal operacyjnych, na której będą wykonywane zabiegi wyłącznie dla pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19. Aparaty rentgenowskie z ramieniem C umożliwiają wykonywanie zdjęć RTG bezpośrednio podczas zabiegów i operacji. Ich charakterystyczny kształt, w formie litery C, pozwala na łatwe przysunięcie urządzenia do stołu operacyjnego i wykonanie zdjęć dowolnego obszaru ciała pacjenta na stole operacyjnym. Umożliwia kontrolę przebiegu i wyniku operacji w każdym momencie, ponadto posiada komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem. Przeznaczenie do wykonywania zabiegów dla pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19, pozwoli uniknąć transportu tych pacjentów do wyspecjalizowanych Szpitali, a tym samym możliwość natychmiastowego wykonania zabiegu, bez dodatkowego narażania pacjentów na pogorszenie stanu zdrowia podczas przewozu (często stan pacjentów wymaga przeprowadzenia zabiegu operacyjnego na miejscu).

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2020)

  1. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 1 szt.,
  2. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 440 800,00 PLN.
Źródła finansowania Projektu
  • Wartość całkowita Projektu – 440 800,00 PLN
  • Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny) – 374 680,00 PLN (85,00%)
  • Budżet Państwa – 66 120,00 PLN (15,00%)
Okres realizacji Projektu

10.09.2020 – 31.12.2020r.