Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Specjalista/specjalistka ds. BHP

Specjalista/specjalistka ds. BHP

Stanowisko pracy: Specjalista/specjalistka ds. BHP

Miejsce pracy: Szpital Polski Sztum

 

Szpital Polski w Sztumie poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko specjalisty ds. BHP

 

Wymagania wobec kandydata/kandydatki: 

 • Wykształcenie co najmniej o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP,
 • Staż pracy w służbie BPH co najmniej 1 rok,
 • Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • Zdolności organizacyjne, sumienność, obowiązkowość, dokładność, uczciwość, samodzielność, cierpliwość, umiejętność analitycznego myślenia,
 • Dobra znajomość środowiska MS Office.

 

Dodatkowy atut:

 • Znajomość branży BHP w środowisku szpitalnym

 

Kandydatom oferujemy wynagrodzenie adekwatne do powierzonych zadań, możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie cennej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.

 

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i nadzór nad szkoleniami okresowymi pracowników,
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu BHP zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględniania w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu BHP,
 • Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań BHP w tych założeniach i dokumentacji,
 • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP oraz ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji w zakresie BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Doradztwo w zakresie BHP i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • Oraz inne wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 109, poz. 704, z 2004r. Nr 246, poz. 2468)

 

Forma zatrudnienia:

 • Forma zatrudnienia umowa o pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

 

CV, list motywacyjny wraz ze zdjęciem proszę kierować na adres e-mailowy:

rekrutacja.sztum@szpitale-polskie.pl

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpitale Polskie Spółka Akcyjna ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować tel. (32) 208 89 90
 • Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie( art. 6 ust.lit.c) w/w Rozporządzenia
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do :

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania , sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 • Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe . W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych , w tym przepisów archiwalnych.
 • Pana/i dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
 

Wszystkie oferty

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.