Szpitale Polskie S.A.

Szpitale Polskie S.A. to organizacja powołana do zarządzania szpitalami realizującymi usługi medyczne w ramach środków publicznych. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim potrzebującym należytej pomocy medycznej. Pragniemy pokazać, że dobre i skuteczne leczenie jest możliwe. Więcej o spółce

Aktualności

Umowa o dofinansowanie

Przekształcenie izby przyjęć w Sztumie w szpitalny oddział ratunkowy
wraz z budową lądowiska dla helikopterów LPR

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie utworzenia nowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) powstałych od podstaw lub na bazie istniejących izb przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie)

Umowa o dofinansowanie: POIS.09.01.00-00-0143/17-00/2862/2017/952
z dnia 17.10.2017 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a “Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna

Tytuł Projektu: „Przekształcenie Izby Przyjęć w Sztumie w Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z budową lądowiska dla helikopterów LPR”

 

Miejsce realizacji Projektu:

SZPITALE POLSKIE S.A.
ul. M. Reja 12, 82-400 Sztum

województwo: pomorskie
powiat: sztumski
gmina: Sztum

Cele projektu

Cele ogólne:

 1. wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa pomorskiego (poprzez wzmocnienie infrastruktury Szpitale Polskie S.A.),
 2. podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa pomorskiego, poprzez inwestycje w budowę lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych i budowę budynku wielofunkcyjnego (łącznika pomiędzy lądowiskiem a SOR- z miejscem stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego) w Szpitale Polskie S.A. w Sztumie, a także zakup nowego sprzętu medycznego do Placówki.

Cele bezpośrednie:

 1. świadczenie usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego charakteryzujących się wysoką jakością i dostępnością dla pacjentów;
 2. dostosowanie obiektów SOR Szpitala w Sztumie do obowiązujących przepisów prawa;
 3. oferowanie przez SOR Szpital w Sztumie wysokiego poziomu badań medycznych;
 4. właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej i zespołów ratownictwa medycznego SOR Szpitala Polskiego Sztum oraz wzrost komfortu jej pracy.

Zakres rzeczowy projektu

1) Budowa lądowiska sanitarnego całodobowego przystosowanego do bezpiecznego lądowania i startu helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – z przeznaczeniem do lotu śmigłowców związanych z transportem pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej.

Inwestycja polega na budowie lądowiska spełniającego wymagania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) oraz obowiązujących przepisów, a następnie eksploatacji lądowiska dla śmigłowców sanitarnych oraz przebudowie istniejącej drogi dojazdowej i placu przy projektowanym lądowisku.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje następujące prace:

 • roboty przygotowawcze (rozbiórki istniejących nawierzchni, regulacja i zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury technicznej, roboty ziemne),
 • wzmocnienie istniejącego podłoża,
 • budowa powierzchni płyty przyziemienia TLOF i strefy przyziemienia FATO,
 • budowa opaski strefy FATO lądowiska,
 • zabezpieczenie istniejącej skarpy,
 • przebudowa drogi dojazdowej do lądowiska i placu manewrowego,
 • budowa systemu oświetlenia nawigacyjnego w szczególności opraw FATO, TLOF, naprowadzanie na kierunek startu i lądowania,
 • montaż projektowanego podświetlanego wskaźnika kierunku wiatru z oprawą przeszkodową,
 • montaż projektowanej latarni identyfikacyjnej lądowiska,
 • montaż projektowanego panelu sterowniczego w recepcji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR),
 • montaż systemu sterowania,
 • monitoring lądowiska,
 • oznakowanie lądowiska,
 • uporządkowanie przyległego terenu.

 

Parametry techniczne lądowiska:

 • Klasa: lądowiska I,
 • Śmigłowiec obliczeniowy: Eurocopter EC 135,
 • Pole wzlotów: FATO R=14.0 m (średnica 28.0 m),
 • Pole przyziemienia: TLOF R=7.5 m (średnica 15.0 m).

 

Parametry techniczne drogi dojazdowej (pożarowej):

 • Klasa drogi: droga dojazdowa
 • Prędkość projektowa: Vp=20 km/h,
 • Kategoria ruchu: KR2,
 • Nośność nawierzchni: 100 kN/oś,
 • Szerokość drogi: 4.0 m,
 • Pochylenie drogi 2% (pochylenie jednostronne).

 

Powierzchnia terenu zajętego pod lądowisko: ok. 750 m²

Powierzchnia przebudowywanych nawierzchni komunikacyjnych – 1695 m²,
w tym: powierzchnia utwardzonej drogi dojazdowej – 610 m², powierzchnia placu – 1085 m²

Pracami związanymi z budową lądowiska i przebudową drogi dojazdowej oraz placu objęty zostanie obszar o powierzchni ok. 0.45 ha.

2) Budowa budynku wielofunkcyjnego (łącznika pomiędzy lądowiskiem a SOR – z miejscem stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego)

Budynek łącznika jest to budynek parterowy o konstrukcji nośnej żelbetowej monolitycznej z wypełnieniem z gazobetonu. Budynek częściowo zagłębiony w skarpie.
Część ścian zewnętrznych pełni rolę muru oporowego. Budynek o przeznaczeniu biurowo – garażowym dla załóg karetek oraz dyspozytorni – zaprojektowano garaż dla trzech karetek, pomieszczenie dyspozytorni, pokoje dla załóg, pomieszczenia socjalne, techniczne i magazynowe. Budynek o nowoczesnej formie architektonicznej z dachem zielonym. Budynek wyposażony w następujące instalacje:

 • c.o. z przyłącza VEOLIA,
 • wentylacyjną,
 • klimatyzacyjną,
 • elektryczną,
 • teletechniczną,
 • wodno – kanalizacyjną,
 • specjalistyczną z uwagi na charakter obiektu

Przegrody zewnętrzne spieniać będą wymagania stawiane budynkom wznoszonym
po styczniu 2017 roku (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Budowa budynku wielofunkcyjnego obejmuje:

 • roboty rozbiórkowe,
 • przygotowanie ternu pod budowę,
 • stan zero (fundamenty, izolacja i płyta podłogowa),
 • stan surowy (ściany, dach),
 • instalacje i urządzenia kanalizacyjne, wodociągowe,
 • instalacje i urządzenia zaopatrzenia w ciepło,
 • instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej,
 • instalacje i urządzenia elektro – energetyczne,
 • instalacje i urządzenia teletechniczne i techniki informatycznej,
 • instalacje i urządzenia specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu,
 • stan wykończony zewnętrzny (docieplenie, elewacja, zielony dach, instalacja odgromowa,  oznakowanie obiektu),
 • stan wykończony wewnętrzny (tynki, drzwi, podłogi posadzek, sufity podwieszane).

3) Zakup sprzętu medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 131 szt., w tym:

 • Analizator parametrów krytycznych (1 szt.),
 • RTG przyłóżkowe (1 szt.),
 • Radiostacja (2 szt.),
 • Pager (10 szt.),
 • Stacja nadawcza pagerów (1 szt.),
 • Monitoring rejestracja (1 szt.),
 • Stół zabiegowy (1 szt.),
 • Łóżka/Wózki resuscytacyjne (2 szt.),
 • Wózki siedzące (4 szt.),
 • Stół do gipsu (1 szt.),
 • Łóżka intensywnej terapii (1 szt.),
 • Wózki transportowe (9 szt.),
 • Lampa operacyjna (2 szt.),
 • Aparat do znieczulania mobilny (1 szt.),
 • Aparat do znieczulania z zestawem monitorującym (1 szt.),
 • Monitory intensywnej terapii (moduł AS,RR,SatO2,oddechy; moduł pCO2; moduł RR inwazyjne; moduł OCŻ,temp.pow.,temp.głęb.) – 2 szt.,
 • Monitory obserwacyjne AS,RR,SatO2,oddechy, temp.pow.,temp.głęb. (4 szt.),
 • Centrala monitoringu (1 szt.),
 • Pulsoksymetr przenośny (3 szt.),
 • Defibrylator z kardiowersją i elektrostymulacją (3 szt.),
 • Defibrylator AED (1 szt.),
 • Pompy infuzyjne (8 szt.),
 • Stacja dokująca (4 szt.),
 • Ssak elektryczny (3 szt.),
 • Aparat do ogrzewania (1 szt.),
 • USG mobilne (1 szt.),
 • Przenośny zestaw resuscytacyjny z respiratorem transportowym (1 szt.),
 • Respirator stacjonarny (1 szt.),
 • Deski ortopedyczne (2 szt.),
 • Dozownik tlenu ( 9 szt.),
 • Aparat EKG (2 szt.),
 • Taśma Broselova (1 szt.),
 • Zestaw kamizelek funkcyjnych na wypadek zdarzeń masowych (1 szt.),
 • Indywidualne Pakiety Ochrony Biologicznej (5 szt.),
 • Worek samorozprężalny (3 szt.),
 • Worek – dzieci (3 szt.),
 • Laryngoskop-rękojeść (2 szt.),
 • Zestaw do trudnej intubacji (1 szt.),
 • Prowadnica Bougie (1 szt.),
 • Oftalmoskop (1 szt.),
 • B.I.G. ( Bone Injection Gun ) – wkłucie doszpikowe (6 szt.),
 • Ssak próżniowy (4 szt.),
 • Termometry bezdotykowe (3 szt.),
 • Urządzenie do masażu mechanicznego LUKAS (1 szt.),
 • Lampa czołowa LED (1 szt.),
 • Myjnia- dezynfektor (1 szt.),
 • Komplet pasów (2 szt.),
 • Stolik opatrunkowo – zabiegowy (mobilny) – 2 szt.,
 • Stolik anestezjologiczny (mobilny) – 2 szt.,
 • Szyna Modura (5 szt.),
 • Szyny Próżniowe (1 szt.),
 • Przenośnik taśmowo-rolkowy (rolki) – 1 szt.

Wskaźniki projektu

Wskaźniki produktu:

 • Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
 • Liczba wspartych podmiotów leczniczych  udzielających świadczeń ratownictwa    medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego – 1 szt.
 • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 2 132 536,00 zł
 • Liczba wybudowanych całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców
  przy podmiotach leczniczych – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców – 1 szt.
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu:

 • Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem – 30 615 osoby/rok

Źródła finansowania projektu

Wartość całkowita Projektu – 6 339 803,46 PLN

Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 5 325 505,00 PLN (84,00%)

Wkład własny – 1 014 298,46 PLN (16,00%)

Okres realizacji projektu

15.06.2015 – 31.12.2018

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących realizowanego projektu

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stworzyła łatwe w użyciu narzędzie służące zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.